Welcome to Faculty Of Medicine Thammasat University
        Tel: +66 2926 9710-1
Title Image

Facts about Body Donation

Facts about body donation

“อาจารย์ใหญ่” คือร่างที่ไร้วิญญาณของผู้ที่ได้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายในยามที่ตนหมดลมหายใจเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย พยาบาล กายภาพบำบัด และเทคนิคการแพทย์ ได้เรียนรู้วิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาถึงโครงสร้างและอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนและนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยในอนาคต สาเหตุที่ต้องใช้ “อาจารย์ใหญ่” ซึ่งเป็นร่างกายมนุษย์จริงๆในการศึกษานั้น เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์การศึกษาใดที่จะดีไปกว่านี้ และไม่มีเทคโนโลยีใดๆที่จะมาทดแทนได้ เพราะนักศึกษาได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติชำแหละร่างและศึกษาผ่านของจริงทำให้สามารถเรียนรู้รวมถึงจดจำรายละเอียดและได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ใช้เวลาศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่นานแค่ไหน สำหรับการเรียนการสอนวิชามหกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติชำแหละและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ประมาณ 1-2 ปี หลังจากนั้นญาติสามารถนำร่างที่ศึกษาแล้วกลับไปทำการฌาปนกิจเอง (ตามที่แจ้งในแบบฟอร์มการบริจาคร่างกาย) ส่วนผู้ที่แจ้งไว้ว่าให้ทางคณะแพทยศาสตร์จัดการเรื่องฌาปนกิจให้ คณะแพทยศาสตร์จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) และแจ้งกำหนดวันพระราชทานเพลิงศพให้ญาติทราบต่อไป (เดือนมีนาคม – เมษายนของทุกปี) โดยในงานจะเชิญญาติมาร่วมงานด้วย ทำอย่างไรกับร่างอาจารย์ใหญ่บ้าง ร่างผู้บริจาคจะถูกแช่น้ำยาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้เพื่อให้กล้ามเนื้อและส่วนต่างๆของร่างกายได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดี แล้วจึงจะนำมาศึกษาได้ ในแต่ละปีการศึกษา (ประมาณเดือนมิถุนายน) คณะแพทยศาสตร์ จะจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ก่อนเปิดภาคเรียน และเชิญญาติของอาจารย์ใหญ่มาร่วมงานทำบุญรวมทั้งเคารพศพด้ว